obec ulič

                              URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO ULIČ 247,  067 67

 

POZVÁNKA

 

 

Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Ulič 247,  067 67 v súlade s § 14 ods. 1 Zákona  č. 97 /  2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na

zasadnutie Valného zhromaždenia,

ktoré sa uskutoční

v nedeľu dňa 3. júla 2022

o 14:00 hodin

     v školskej jedálni ZŠ Ulič

 

 

   PROGRAM:

 

 1) Prezentácia
 2) Otvorenie
 3) Voľba pracovných komisií
 4) Správa výboru o činnosti za rok 2021

 5) Správa o hospodárení PS za rok 2021 a schválenie ročnej závierky za rok 2021

 6) Správa dozornej rady
 7) Plán hospodárskej činnosti na rok 2022

 8) Návrh rozpočtu na rok 2022

 9) Voľba výboru spoločenstva a dozornej rady
10) Diskusia
11) Správa pracovných komisií
12) Návrh uznesenia a jeho schválenie

13) Záver

 

 

     Nakoľko sa na Valnom zhromaždení bude voliť aj nový výbor a dozorná rada, je Vaša účasť na VZ dôležitá a preto Vás prosíme, aby ste v priloženom tlačive splnomocnili niekoho na zastupovanie, prípadne poverili zastupovaním predsedu spoločenstva. 

V prípade, že chcete kandidovať do výboru prípadne dozornej rady spoločenstva, pošlite svoju kandidátku písomnou formou /list, mail/ do 24.6.2022 na adresu US PS Ulič

Na VZ sa budú pri prezentácii vyplácať aj dividendy za rok 2021.

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                 predseda US PS Ulič     

                                                                                                                                          Makarovič Martin

 

 

 

 

                                                                                                                          

 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Náhodné fotografie

Krása našej prírody Pracovný výjazd výboru Nič nevýjde nazmar Práca s drevom