obec ulič

 

      POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ ULIČ 247,  067 67

 

POZVÁNKA

 

 

Výbor Pozemkového spoločenstva urbárskej spoločnosti Ulič 247, 067 67 v súlade s § 14 ods. 1 Zákona  č. 97 /  2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách, Vás týmto pozýva na

     zasadnutie Valného zhromaždenia,

     ktoré sa uskutoční

         v nedeľu dňa 22. marca 2020

       o 14:00 hodine

       v školskej jedálni ZŠ Ulič

 

 

   PROGRAM:

 

 

 1) Prezentácia
 2) Otvorenie
 3) Voľba pracovných komisií
 4) Správa výboru o činnosti za rok 2019

 5) Správa o hospodárení PS za rok 2019 a schválenie ročnej závierky PS

 6) Správa dozornej rady
 7) Plán hospodárskej činnosti na rok 2020

 8) Návrh rozpočtu na rok 2020

 9) Rôzne

10) Diskusia
11) Správa pracovných komisií
12)  Návrh uznesenia a jeho schválenie

14) Záver

 

 

 

          Vaša účasť na VZ je dôležitá a preto Vás prosíme, aby ste v prípade neúčasti splnomocnili niekoho na zastupovanie na priloženom tlačive, prípadne poverili zastupovaním predsedu spoločenstva alebo člena výboru. V prípade, ak valné zhromaždenie nebude uznášania schopné, bude sa toto zasadnutie považovať za prvú čiastkovú schôdzu. Druhá čiastková schôdza sa bude konať v školskej jedálni ZŠ Ulič dňa 26.4. 2020 o 14. 00 hod. s rovnakým programom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

                                                                                             predseda PS US Ulič

                                                                                             Martin Makarovič

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Náhodné fotografie

Krása našej prírody Zmladený porast Práca s drevom Práca s drevom