obec ulič

Orgány spoločenstva

1) Orgány spoločenstva sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) výbor,
c) dozorná rada.
2) Do orgánov spoločenstva môžu byt volení iba členovia spoločenstva starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj jeden nečlen spoločenstva.
3) Volebné obdobie orgánov spoločenstva je stanovené na dobu päť rokov.